Terminarz:

Termin:  01 04 - 08 04 2023 

Szkolenie na akwenie pływowym Biskaje - La Trinité-sur-Mer 

Kurs zawiera szkolenie praktyczne z manwerowania jachtem w portach pływowych oraz pełne szkolenie nawigacyjne zarówno z pracy na mapie jak i przy użyciu GPS Chart Ploter itp.

Jacht Jeanneau 469

 

 

Cena 690 Euro

Cena zawiera

– szkolenie teoretyczne (w Polsce) i praktyczne (w Bretanii)

– jacht wyposażony i ubezpieczony,

– zakwaterowanie na jachcie,

– opłaty portowe w La Trinité-sur-Mer

 

Cena nie zawiera

 – wyżywienia,

 – paliwa,

 – opłat portowych w innych miejscach,

 – sprzątania końcowego,

 –  kasy jachtowej (150 € od osoby), 

  – dotarcia na miejsce szkolenia (pomożemy w organizacji dojazdu),                                         

  – kosztów egzaminu i wydania patentu.

 

Kasa jachtowa jest rozliczana pod koniec szkolenia, kwota niewykorzystana jest zwracana uczestnikom.

Uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego otwiera bramę na szeroki świat, umożliwiając prowadzenie samodzielnie niemal każdego jachtu dostępnego w czarterze, w każdym zakątku globu. Ten milowy krok w praktyce żeglarskiej warto zrobić zdobywając wiedzę i umiejętności w najlepszych warunkach : im lepiej poznacie żywioły na tym etapie, tym mniej was zaskoczą później.

Dlatego kurs organizujemy na akwenie gdzie występują silne prądy pływowe, wiatru nie brakuje, a w okolicy panuje duży ruch statków: na wodach pływowych Atlantyku, w środkowej części zatoki Biskajskiej  w porcie La Rochelle.

Kurs powinien odzwierciedlać realia, z jakimi spotkacie się pływając samodzielnie, również w aspekcie jachtu. Ponieważ coraz większe jachty są dostępne w czarterze, na szkoleniu będziecie mieli do czynienia z dużą, 13-metrową jednostką pełnomorską. Uczestnicy kursu ćwiczą manewry stanowiące treść wymagań praktycznej części egzaminu, a oprócz tego prowadzone są ćwiczenia mające rozwinąć wyczucie jachtu oraz sprawność manewrowania nim w zmiennych warunkach (prąd pływowy), w ograniczonej przestrzeni (port) oraz przy ograniczonej widoczności (noc). Manewry portowe są szczególnym punktem szkolenia. Instruktor korzysta zarówno z praktyk szkoleniowych PZŻ jak i brytyjskiego RYA.

Kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które zdobyły już pewne doświadczenie żeglarskie; posiadają patent żeglarza jachtowego albo umiejętności odpowiadające wymogom tego patentu oraz staż morski wymagany przed przystąpieniem do egzaminu (minimum 200 godzin). Ponieważ szkolenie odbywa się w trakcie rejsu, wypływane godziny uzupełniają wymagany staż (ok 70 godzin), co oznacza, że na kurs można zapisać się już mając ok 130 godzin stażu.

Kurs prowadzą instruktorzy - kapitanowie z wieloletnią praktyką dydaktyczną i bogatym doświadczeniem morskim i oceanicznym, w zakresie prowadzenia jachtu z załogą i samotnego żeglowania, przekazujący wiedzę z żeglarską pasją.

Program szkolenia 

Ponieważ wiedzę teoretyczną można zgłębić w różnych miejscach zaś praktyczne umiejętności – tylko na jachcie, najwięcej czasu na kursie jest poświęcone praktyce: manewrom i ćwiczeniom. Wykłady z teorii są w zasadzie powtórzeniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy.

Teoria

A. Budowa jachtów morskich:

– budowa kadłubów, instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,

– eksploatacja silników spalinowych stacjonarnych i przyczepnych,

B. Prawo drogi oraz ColRegs

C. Locja morska:

– oznakowanie nawigacyjne,

– pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),

– pływy i prądy pływowe,

D. Nawigacja:

– urządzenia nawigacyjne (elektroniczne oraz tradycyjne)

– nawigacja terestryczna, zliczeniowa i satelitarna

E. Meteorologia:

– ocena zmian pogodowych przy użyciu przyrządów meteorologicznych,

– komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne dla żeglugi

F. Łączność:

– podstawy obsługi radiostacji UKF (GMDSS),

– środki wzywania pomocy na morzu,

G. Ratownictwo:

– postępowanie w przypadku pożaru, awarii, kolizji, wypadku,

– przygotowanie jachtu i załogi do sztormu oraz techniki sztormowania,

– udzielanie pierwszej pomocy i uczestniczenie w operacji ratowniczej,

– MOB czyli „człowiek za burtą” na morzu,

H. Planowanie trasy:

– przygotowanie jachtu i załogi do rejsu,

– określenie ograniczeń jednostki i załogi oraz potencjalnych zagrożeń na akwenie,

 

Praktyka

– manewrowanie jachtem pod żaglami w zakresie zwrotów przez sztag i przez rufę, dojścia i odejścia od boi, stawania w dryf oraz alarmu „człowiek za burtą”,

– dostosowanie ożaglowania do warunków pogodowych,

– praktyczne zastosowanie zasad prawa drogi oraz ColRegs

– manewrowanie jachtem na silniku: korygowanie dryfu (prąd pływowy i wiatr), cumowanie przy kei, na boi oraz kotwicznie

– wykonanie manewru „człowiek za burtą” na silniku

– dowodzenie załogą: omawianie manewrów, komendy oraz ich egzekwowanie

 

Masz pytania ? Dzwoń teraz +48 888 011 148 kpt Ziemowit Stańczyk  

 

Egzamin ma miejsce pod koniec kursu, przed polską komisją. Przed egzaminem wystawiana jest opinia z rejsu, co pozwala na uzupełnienie ewentualnych brakujących godzin stażu. Warunki przystąpienia do egzaminu : pełnoletniość kandydata w dniu egzaminu, wniesienie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu gotówką), przedstawienie do wglądu komisji egzaminacyjnej opinii lub kart rejsów (oryginały dokumentów) świadczących o odbyciu minimum 2 rejsów morskich gdzie łączny czas pod żaglami i silnikiem wynosi nie mniej niż 200 godzin. Aby skorzystać z 50% zniżki opłaty za egzamin (uczniowie i studenci poniżej 26 roku życia), kandydat przedstawia do wglądu komisji legitymację uczniowską lub studencką.

Do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagany patent żeglarza jachtowego.

Egzamin składa się z części teoretycznej (test) gdzie należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 pytań z 75 zadanych i prawidłowo rozwiązać zadanie nawigacyjne oraz z części praktycznej polegającej na wykonaniu manewrów jachtem pod żaglami i na silniku.

Opłata egzaminacyjna wynosi 350,00 zł płatne gotówką na miejscu przed egzaminem. Osoby uprawnione do zniżki płacą połowę tej kwoty.

 

Patent:

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym bez ograniczeń po wodach śródlądowych i do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń akwenu. Wydanie patentu leży po stronie PZŻ, w tym celu, po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ odpowiednie dokumenty.

Po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ następujące dokumenty:

• wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą generatora wniosków na stronie PZŻ,

• zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,

• oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,

• kopie opinii lub kart rejsów potwierdzających odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane na kursie zaliczają się do stażu – uczestnik szkolenia otrzymuje opinię z rejsu ze stażem około 50 godzin),

• kopia dokumentu uprawniającego do zniżki 50% za wydanie patentu – uczniowie i studenci do 26 lat,

• kopia dowodu osobistego,

• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie

Koszt wynosi 50,00 zł płatne podczas generowania wniosku o wydanie patentu na stronie PZŻ.

Galeria